Kategoriat
Tiedotteet

Arkistoyhdistyksen lausunto tekijänoikeuslain uudistuksesta

Arkistoyhdistys on antanut eduskunnan sivistysvaliokunnalle lausunnon tekijänoikeuslain uudistamisesta. EU:n DSM-direktiivin yhtenä tavoitteena on edistää kulttuuriperinnön saatavuutta digitaalisesti. Direktiivin perusteella teoksia, jotka eivät ole koskaan olleet kaupallisessa jakelussa voitaisiin julkaista tekijänoikeuksien estämättä. Tällaisia teoksia ovat esimerkiksi arkistoissa olevat yksityishenkilöiden valokuvat ja kirjeenvaihto. Direktiivi mahdollistaa myös sen, että kulttuuriperintöorganisaatiot voisivat julkaista aineistoa, joka ei ole enää kaupallisesti saatavilla ja joka siten on ihmisten tavoittamattomissa.

Direktiivin tavoitteet eivät kuitenkaan hallituksen lakiesityksessä toteudu, koska siinä kavennetaan merkittävästi direktiivin takaamaa kulttuuriperintöorganisaatioiden oikeutta julkaista aineistojaan. Teoksia, jotka eivät ole koskaan olleet kaupallisessa jakelussa voitaisiin lakiesityksen mukaan julkaista vasta viiden vuoden kuluttua siitä, kun teos on sisällytetty laitoksen kokoelmaan. Jos teoksesta on olemassa vain yksi teoskappale, se voitaisiin lakiesityksen mukaan julkaista vasta tekijän kuoleman jälkeen.

Arkistoyhdistys katsoo, että direktiivin edellyttämän uuden kulttuuriperinnön jakamista koskevan oikeuden tulee koskea sekä kaupallisesta jakelusta poistuneita teoksia, että sellaisia teoksia, jotka eivät ole koskaan olleet kaupallisessa jakelussa, viiden vuoden kuluttua teoksen valmistumisesta.

Arkistoyhdistys myös katsoo, että lakiehdotuksen tulisi kohdella erityyppisiä kulttuuriperintölaitoksia tasapuolisesti. Lakiehdotuksen 16 pykälän kaikkien alakohtien muotoilua tulisi yksinkertaistaa siten, että ”valtioneuvoston asetuksella säädettävä arkisto ja yleisölle avoin kirjasto tai museo” korvattaisiin sanalla ”kulttuuriperintölaitos”, ja sen lisäksi lakiin lisättäisiin DSM-direktiivin mukainen määritelmä, jossa kulttuuriperintölaitoksella tarkoitetaan yleisölle avointa kirjastoa tai museota, arkistoa tai elokuva- tai äänitearkistoa.

Arkistoyhdistyksen lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.